Algemeen

Voorwoord

In onze groene gemeente Oude IJsselstreek voelen de inwoners zich betrokken bij hun gemeente. We voelen ons als inwoners prettig in dit gebied waar we mogen wonen en werken, waar de omgeving mooi is en dit willen we graag zo houden en zelfs uitbreiden.

De laatste jaren zien we de wereld om ons heen in een razend tempo veranderen. Ontwikkelingen op maatschappelijk terrein en de snelle economische veranderingen in en buiten onze gemeente hebben een grote invloed op onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De onzekerheid rondom het Covid-19 Virus heeft ons allen diep geraakt.

Met dit verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 willen wij met onze raadslieden, fractieassistenten en bestuur in samenspraak met u als inwoner van de Oude IJsselstreek, de kans aangrijpen en benutten, kijken en zoeken naar mogelijkheden in plaats van verzanden in problemen. Door samenwerking blijven we veerkrachtig om de toekomst van onze jeugd in de gemeente te waarborgen. Door Noaberschap staan we samen sterk om een mooie groene grensgemeente te blijven.

Herman Vreeman

Lijsttrekker DorpEnPlattelandBeweging- Bondgenoot BBB

Algemeen

DorpEnPlattelandBeweging onderschrijft de standpunten van BoerBurgerBeweging maar is een onafhankelijke partij met een eigen partijprogramma. We bedrijven lokale politiek en proberen via de verkiezingen zoveel mogelijk stemmen te werven. De raadsleden bepalen mede het gemeenschappelijk beleid en nemen indien mogelijk (mede)verantwoordelijkheid voor het besturen van onze gemeente. We richten ons naar de wensen, behoeften en noden van alle inwoners van Oude IJsselstreek.

De visie van boeren, burgers en buitenlui doet ertoe!

We vinden het samen besturen met de inwoners belangrijk; Inwoners van de Gemeente Oude IJsselstreek moeten de ruimte krijgen om mee te praten over de uitdagingen in de kernen en op het platteland.

We zijn een partij voor alle inwoners van de gemeente. Alle woonkernen en bewoners van het buitengebied kunnen rekenen op een gelijke behartiging van hun belangen. Elke inwoner moet onderwerpen kunnen aandragen en heeft recht op een goede communicatie met onze gemeente en een pro-actieve ondersteuning bij initiatieven.

DorpEnPlattelandBeweging zoekt graag het contact met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, wijk-/dorpsraden etc. om te vernemen wat de wensen en ideeën zijn voor onze mooie gemeente Oude IJsselstreek. Bij belangrijke besluitvormingen over de leefomgeving dient de stem van de inwoners te worden gehoord. Wij staan voor een transparante manier van politiek bedrijven, waarbij eerlijkheid en betrouwbaarheid voorop staat. We willen ons graag verantwoorden naar de inwoners voor de door ons genomen besluiten.

Verder: De burgemeester is de centrale persoon in de gemeente maar inwoners hebben geen invloed op wie hun burgervader wordt. DorpEnPlattelandBeweging wil daarom dat onze inwoners hun eigen burgemeester kunnen kiezen. We willen ook geen fusie meer met andere gemeenten.

Ook willen wij dat er geen miljoenen meer worden uitgegeven aan “prestigieuze” projecten. De eerste levensbehoeftes van onze inwoners staan bij ons op nummer 1.

1 – Landbouw

De gemeente Oude IJsselstreek bestaat voor een groot deel uit agrarische cultuurgrond. Dit is het werkgebied voor boeren en vele burgers. Deze grond is nodig voor de voedselproductie, immers lokaal geproduceerd is beter voor mens en milieu. Agrarische grond moet zoveel mogelijk agrarische grond blijven, want boeren moeten wel kunnen blijven ondernemen, extensiveren en innoveren. Landbouw is dus een belangrijk onderdeel in ons verkiezingsprogramma en komt terug in bijna alle onderwerpen in dit programma. Landbouw zorgt voor: voedsel,schone lucht, landschap, werkgelegenheid, recreatie, natuur, specifieke zorg, educatie, benutting van reststromen van menselijke consumptie, helpen om klimaatneutraal te worden, produceren van duurzame energie en kan voor woonruimte zorgen. Binnen onze partij is veel kennis aanwezig over de landbouw en de agrarische sector en daarmee samenhangende onderwerpen. We gaan de huidige uitdagingen in de landbouw niet uit de weg en proberen om daar oplossingen voor te bedenken.

2 – Wonen

Er moeten voor alle kernen zoveel woningen worden gebouwd als per kern nodig is, ook voor starters en senioren. Leegloop in het buitengebied en in de kleine kernen wordt tegengegaan door het bouwen van betaalbare woningen voor jongeren zodat diversiteit in stand blijft en vergrijzing wordt tegengegaan.

In eerste instantie gaan we binnen de kernen kijken naar mogelijkheden om vrijkomende scholen, kantoor- en winkelpanden om te vormen tot woningen en vrijkomende gronden van bijvoorbeeld scholen en sportvelden te bebouwen. Woningbouw kan het snelst worden gerealiseerd op gronden die al in het bezit zijn van de gemeente, dus daarmee gaan we starten. In kernen willen we ook kijken naar hoogbouw, om zo betaalbare woningen te kunnen realiseren voor jongeren.

Tijdelijke woningen zoals tiny houses/uuthuuskes, kangoeroewoningen en tijdelijk bijplaatsen van mantelzorgunits moet makkelijk te realiseren worden.

In het buitengebied wordt maatwerk geleverd bij de aanvraag voor realisering van woningen, bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging, sloop van overtollige bedrijfsgebouwen en opsplitsen van boerderijen. De doorlooptijd voor de aanvraag van vergunningen hiervoor moet korter en eenvoudiger worden.

Om verpaupering van het platteland tegen te gaan en om criminaliteit buiten de deur te houden kan daar in principe nieuwbouw gerealiseerd worden. Echter, deze nieuwe woningen in het buitengebied mogen niet leiden tot beperkingen voor de bedrijfsvoering van de agrarische sector.

Wonen in het buitengebied betekent erkennen en accepteren dat voedselproductie essentieel is en niet beperkt mag worden. Boeren dienen uiteraard wel rekening te houden met het woongenot van medebewoners in hun omgeving.

Bij renovatie, verbouw en nieuwbouw wordt er gestreefd naar eenvoudige regelgeving. Er kan een streep door de welstandscommissie, onze gemeente wordt welstandsvrij. Inwoners dienen in een vroegtijdig stadium in plannen te worden betrokken, dat voorkomt problemen. Circulair bouwen, woningisolatie en zonnepanelen op daken willen we stimuleren en zoveel mogelijk energieneutraal bouwen. Dat is het meest duurzaam.

We geven hoge prioriteit aan levensloopbestendig bouwen, dat voorkomt dat mensen als ze ouder worden uit hun sociale netwerk worden gehaald. Initiatieven om mensen in hun sociale omgeving te laten blijven wonen worden beloond, zoals bijvoorbeeld in wooncomplexen met gemeenschappelijke ruimtes. Scheefwonen moet worden voorkomen door afspraken te maken met woningcorporaties, om zo de doorstroming van woningen te bevorderen.

Bij het toewijzen van woningen geeft de gemeente voorrang op basis van sociale en economische gebondenheid en er wordt bij toewijzen van woningen gekeken naar urgentie, niet naar afkomst. Ook bij nieuwbouwwoningen wordt er gekeken naar sociale en economische gebondenheid.

3 – Leefbaarheid

DorpEnPlattelandBeweging staat voor een veilig en leefbaar gebied. We stimuleren dat onze inwoners zelf met initiatieven komen om samen hun dorp of wijk vorm te geven. Zij wonen er immers zelf en weten als geen ander wat er in hun omgeving speelt.

Noaberschap is belangrijk!

Het verenigingsleven versterken, evenementen en vrijwilligerswerk bevorderen vinden we belangrijk, daarmee wordt de leefbaarheid van de lokale samenleving vergroot. Voor een gezonde samenleving en om onze gemeente aantrekkelijk en toegankelijk te houden zijn onder andere een goed openbaar vervoer, goede fiets- en auto verbindingen, geldautomaten, een ambulancedienst, dorps-, buurt- en clubhuizen, buitenspeelplekken, bibliotheken, een politiepost, goede medische voorzieningen, goede scholen, goede culturele voorzieningen en snel internet van wezenlijk belang.

In elke kern zijn er volop fanfares, harmonies, schutterijen, zangkoren en allerlei andere verenigingen. Zij zijn het cement van onze samenleving. De afgelopen jaren is er flink in de subsidies gesnoeid en ook vanwege Corona hebben vele verenigingen het moeilijk gekregen. DorpEnPlattelandBeweging vindt dat deze verenigingen beter gesteund en gefaciliteerd dienen te worden.

Sport vervult voor jong en oud een belangrijke rol in het leven. Sport betekent welzijn, je fit en gezond blijven voelen, mensen ontmoeten en mee kunnen doen in de samenleving. DorpEnPlattelandBeweging streeft naar samenwerking tussen verenigingen en multifunctioneel gebruik van de faciliteiten voor zowel binnen- als buitensport. Ons cultureel erfgoed bestaat uit een rijk verenigingsleven en diverse monumenten. Dat heeft mede bepaald wie we zijn en dat dient behouden te worden. Verenigingen op dit terrein worden gefaciliteerd en projecten worden ondersteund.

Initiatieven voor het oprichten en in stand houden van buurtwinkels worden actief ondersteund. Lokale winkels en horeca moeten worden gekoesterd en ondersteund. De gemeente neemt het voortouw in de samenwerking met detailhandel, horeca en toerisme om de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te versterken. In de winkelkernen Ulft, Gendringen, Terborg en Varsseveld wordt voldoende gratis parkeerruimte aangeboden. De gemeente ondersteunt lokale winkels die door de corona-sluiting in een moeilijke fase komen.

Lokaal geproduceerd voedsel wordt gestimuleerd. Voedsel moet voor iedereen beschikbaar zijn, ook voor de minder bedeelden en daarvoor moet de voedselbank door de gemeente worden ondersteund.

Leerlingen, 65-plussers en studenten die in onze gemeente wonen en gebruik maken van het openbaar vervoer krijgen een tegemoetkoming in hun reiskosten. Een veilige woon- en werkomgeving vinden we belangrijk. De gemeente, inwoners en politie zijn daarvoor verantwoordelijk. Korte aanrijtijden van hulpdiensten zoals ambulance en brandweer zijn daarvoor belangrijk. Tradities zoals paasvuren en carbid schieten willen we in stand houden.

Binnen onze gemeente streven wij naar een zo toegankelijk mogelijke samenleving. Wij zijn tegen het gebruik van QR-codes op basis van vaccinatie als toegangsbewijs. Een vaccinatiebewijs is slechts het bewijs dat je gevaccineerd bent, maar geeft geenszins zekerheid over het al dan niet ziek of besmettelijk zijn. We vinden dat het inzetten hiervan polarisatie versterkt en tegelijkertijd groepen gezonde mensen uitsluit. DorpEnPlattelandBeweging wil mensen nooit verplichten zich te laten inenten tegen het coronavirus. Dit schendt de privacy van mensen. Mensen hebben zelfbeschikkingsrecht over hun eigen lichaam. Goede voorlichting over vaccinaties is volgens ons wel essentieel.

4 – Economie en werkgelegenheid

DorpEnPlattelandBeweging staat voor het behouden en waar mogelijk versterken van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de gemeente Oude IJsselstreek. Regionale en zelfs grensoverschrijdende samenwerking geeft hierbij extra kansen voor onze inwoners om aan het werk te komen en te blijven. Een gezonde economie en een gezond bedrijfsklimaat zijn voorwaarden voor het behoud en waar mogelijk versterken van de werkgelegenheid.

Er wordt ingezet op blijvende ondersteuning voor werkzoekenden waarbij beleid en uitvoering zijn afgestemd op onze lokale omstandigheden. Speciale aandacht gaat uit naar jongere en oudere werkzoekenden. Mensen met een arbeidsbeperking worden zoveel mogelijk begeleid naar werk bij een reguliere werkgever.

Voor zowel bestaande als nieuwe ondernemers moet het aantrekkelijk zijn en blijven om in onze gemeente gevestigd te zijn. Speerpunten zijn het vergroten van slaagkansen van startende ondernemers/ZZP’ers en bevorderen van arbeidsparticipatie. We willen dat bedrijven uit alle sectoren doelgericht worden gefaciliteerd zodat zij kunnen functioneren en groeien. We hebben in onze gemeente verschillende bedrijventerreinen waar groeimogelijkheden zijn. De agrarische sector en MKB bedrijven krijgen ondersteuning en worden zoveel mogelijk behouden waardoor de leefbaarheid, de werkgelegenheid en de gezonde economie in stand blijft. Voor de landbouw moet er ontwikkelingsruimte zijn om te kunnen blijven boeren voor de volgende generatie.

5 – Verkeer en vervoer

De gemeente Oude IJsselstreek moet goed bereikbaar zijn per auto, fiets en openbaar vervoer. Het toenemend aantal fietsers vraagt om veilige en toegankelijke routes. Er moet een plan komen voor aanleg en verbetering van duurzaam veilig inrichten van wegen en gevaarlijke punten. Een verdere opwaardering van treinverbindingen via het traject Arnhem-Winterswijk en naar Duitsland zal worden nagestreefd. Projecten als buurtauto/dorpsauto moeten worden ondersteund.

Om veiligheid te garanderen willen wij meer 30 km zones binnen de bebouwde kom, met extra handhaving hierop. Wij willen geen extra drempels of vernauwingen in de wegen plaatsen.

De Noordtak van de Betuwelijn willen wij niet door onze gemeente laten lopen omdat dan buurtschappen worden doorsneden en de leefbaarheid onherstelbare schade wordt toegebracht, onze natuur en goede gronden verloren gaan en er geen enkele werkgelegenheid voor onze inwoners tegenover staat. Wij willen niet met de lasten worden opgezadeld, terwijl elders de lusten ervan terechtkomen.

6 – Zorg

DorpEnPlattelandBeweging gaat uit van een verbonden samenleving, dit vraagt de nodige inspanningen. We willen ondersteuning bieden voor alle levensfasen van onze bewoners; van jong tot oud. Maar ook als mantelzorger, vrijwilliger, buurman/buurvrouw.

  1. a) Zorg voor ouderen: Door het stijgen van de gemiddelde leeftijd zullen steeds meer mensen in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning. Indien nodig kan er met extra hulp van mantelzorgers, vrijwilligers, thuishulp of verpleegkundigen zolang mogelijk thuis gewoond worden. Eventuele hulpmiddelen die nodig zijn om zelfstandig wonen mogelijk te maken zoals het aanpassen van de woning, dienen naar behoefte verstrekt te worden. Speerpunten zijn een goede samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en organisaties voor ouderen. Iedere kern of wijk beschikt over een laagdrempelig ontmoetingspunt waar inwoners met hun vragen over zorg en welzijn terecht kunnen. Alle activiteiten, voorzieningen en mogelijkheden worden goed onder de aandacht gebracht. Het “noaberschap” in de vorm van vrijwilligers en mantelzorgers voor met name ouderen en hulpbehoevenden dient actief te worden ondersteund en gefaciliteerd.
  2. b) Zorg voor gezinnen: Gezinnen vormen een essentiële rol in de samenleving. Jonge gezinnen voeden hun kinderen op voor hun toekomst. Dit vereist een stabiele financiële basis. Helaas bestaat er ook in onze gemeente armoede onder jonge gezinnen. DorpEnPlattelandBeweging vindt dat de ontwikkeling van kinderen hier niet onder mag lijden. Alle kinderen in de gemeente Oude IJsselstreek hebben gelijke kansen en ontwikkelmogelijkheden. Kinderen moeten in alle leeftijdsfasen kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Hiervoor moet een “meedoen-regeling” in stand worden gehouden. Deze regeling wordt goed onder de aandacht gebracht. Scholen, welzijnsorganisaties, sportverenigingen en woningcorporaties zijn hierin belangrijke partners. Daar waar sprake is van problematische schuldsituaties dient schuldhulpsanering te worden ingezet om huishoudens de kans te bieden om de financiële situatie op orde te krijgen. Een tekort aan basisvaardigheden zoals laaggeletterdheid, digitale vaardigheden of de Nederlandse taal niet voldoende beheersen moet vroegtijdig worden opgespoord en er worden middelen geboden voor ontwikkeling. Kinderopvang moet goed gefaciliteerd worden en eventueel gratis worden voor werkende ouders (betaald of vrijwilliger of mantelzorger).
  3. c) Zorg voor jongeren: Als het gaat om probleemjongeren is het van belang om tijdig individuele problemen te herkennen en inzichtelijk te maken. Welzijnsorganisaties, jongerenwerkers, wijkagenten, sportverenigingen en het onderwijs zijn hierin belangrijke partners. Een wijkagent of jongerenwerker kan een belangrijke schakel zijn tussen de organisaties en snel handelen om een probleem te voorkomen, in te dammen of op te lossen. Voor ouders is het belangrijk om een participatiepunt te hebben om vragen te stellen en eventueel doorverwezen te worden. Speerpunten zijn dat in de gemeente jongerenwerkers en wijkagenten actief zijn, dat er een actief jongerenbeleid wordt gevoerd met preventie als uitgangspunt en dat er blijvend investeringen in het netwerk van partners binnen het jongerenbeleid plaatsvinden.
  4. d) Zorg voor vrijwilligers: In bijna alle maatschappelijke organisaties, verenigingen en de zorg zijn vrijwilligers actief. Zij zijn de verbindende en smerende motor en verdienen onze waardering. Daar waar deze vrijwilligers behoefte hebben aan ondersteuning en (bij)scholing wordt dit actief en laagdrempelig aangeboden.
  5. e) Zorg voor mantelzorgers: Om aan de toenemende zorgvraag voor onder andere onze oudere inwoners te kunnen voldoen worden steeds vaker familie, vrienden en bekenden ingezet. Deze mantelzorgers verdienen niet alleen onze waardering maar ook ondersteuning in de vorm van trainingen en opleidingen. Het regelen van periodieke opvang met betrekking tot ontlasting van de mantelzorg om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken..
  6. f) Voorzieningen: Iedereen doet mee en doet er toe. Belangrijk is dat we als gemeente alle mensen helpen wanneer ze daar zelf onvoldoende toe in staat zijn. Een eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning kan naar draagkracht worden berekend ongeacht het aantal voorzieningen waarop een beroep wordt gedaan. Speerpunten zijn dat duidelijk is waar en hoe ondersteuning wordt aangevraagd, dat voorzieningen erop zijn gericht dat inwoners langer zelfstandig en verantwoord thuis kunnen wonen, dat ontmoetingsplekken optimaal worden gefaciliteerd, dat de inwoners erop kunnen vertrouwen dat de afhandeling van (aan)vragen zorgvuldig en binnen de gestelde termijnen verloopt en dat buurtschapshuizen worden ondersteund, want deze vormen een belangrijke functie.

7 – Educatie

DorpEnPlattelandBeweging zet zich in voor gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek, van jong tot oud. Ieder kind heeft recht op voorschoolse educatie. Binnen de kinderopvang kan al in een vroeg stadium worden onderkend dat er sprake is van een ontwikkelachterstand en kan actie worden ondernomen om deze te verkleinen of te voorkomen. Ouders van peuters die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen een beroep doen op de gemeente.

Basisscholen in de dorpskernen blijven zo veel mogelijk behouden, onderwijs dichtbij is belangrijk. Ontwikkelmogelijkheden van jongeren kunnen worden bevorderd door onder andere het aanbieden van muziekonderwijs, sport en spel, creatieve cursussen. Stages worden vanuit het onderwijs gerealiseerd met het bedrijfsleven. Er wordt actief ingezet op bij- en omscholingsmogelijkheden waardoor gemotiveerde werkzoekenden perspectief krijgen. Voor volwassenen is het beheersen van de Nederlandse taal een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving.

8 – Duurzame gemeente

De gemeente Oude IJsselstreek heeft als streven om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er net zo veel schone duurzame energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. DorpEnPlattelandBeweging wil dit streven ondersteunen door samen met de inwoners hieraan te werken. Denk aan isolatie, kleinschalige windmolens, zonnepanelen, thuisaccu’s en monovergisters. Subsidies voor zonnepanelen worden gebruikt voor de aanleg van panelen op bedrijfs-, woning- en andere daken en zo mogelijk verwerkt in o.a. geluidsschermen. Samen met de inwoners en ondernemers wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Het landschap is ons erg dierbaar en vruchtbare gronden zijn belangrijk. Dus komen er geen zonnepanelen op gronden zolang er nog daken zijn die nog niet voorzien zijn van zonnepanelen. Zo blijven onze vruchtbare gronden beschikbaar voor de voedselproductie.

Het stroomnetwerk moet worden aangepast zodat burgers, boeren en bedrijven hun daken vol kunnen leggen met zonnepanelen en ook in staat zijn om de opgewekte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

9 – Natuur en toerisme

We zijn trots op onze gemeente, onze historie, onze monumenten, ons cultuur- en coulisselandschap, onze rivier de Oude IJssel en onze unieke dorpen en buurtschappen.

Gemeente Oude IJsselstreek is een groene gemeente waar we allen van genieten, ook bezoekers waarderen ons mooie landschap en er wordt veel gefietst, gewandeld en gevaren. Onder andere via mooie routes over goed onderhouden fiets- en kerkepaden kunnen we onze prachtige gemeente met trots aan de bezoekende toeristen presenteren.

Het toerisme dient verder te worden gestimuleerd, ook het grensoverschrijdende toerisme. Het buitengebied kent veel afwisseling met overgangen van rivierlandschap naar dekzandlandschap en zelfs een stukje veen. Ieder landschapstype is herkenbaar aan zijn unieke kenmerken en ieder type heeft zijn eigen geschiedenis. Met deze landschapselementen wordt er een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Om de biodiversiteit nog verder te verhogen wil DorpEnPlattelandBeweging een natuurfonds Oude IJsselstreek oprichten waarmee grondeigenaren worden beloond voor het verrichten van maatschappelijke diensten met aandacht voor landschapsbeheer m.b.t. akkerranden, poelen, houtwallen, CO2-opslag, verhogen biodiversiteit, behouden en herstellen van karakteristieke landschapselementen etc. Hierdoor wordt eveneens de insecten- en bijenpopulatie beschermd.

Onze groene gemeente is voor een belangrijk deel tot stand gekomen doordat boeren hun grote aandeel hebben genomen. Wij zien kansen in een goede samenwerking tussen boeren, grondgebruikers, natuurorganisaties, jagers, vissers enz. Volgens het principe ‘Bottom up top down”. Bottom up is van onder af het ecosysteem (flora) verbeteren waardoor de leefomgeving aantrekkelijker wordt voor veel organismen en dieren. (fauna) Top down wil zeggen dat de top van de voedselketen beheerd moet worden om te zorgen voor een goede balans. Een rationele gedachte moet hierin leidend zijn. Een goede wildstand kan worden beheerd en soorten die overlast veroorzaken moeten worden bestreden, dit geldt voor zowel flora als voor fauna. Voor invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop moet actief beleid gemaakt worden.

Voor de terugkomst van de wolf is binnen onze gemeente geen plaats. De wolf vormt een gevaar voor vee en hobbydieren en een potentieel gevaar voor mensen. Wij willen geen wolven afrastering plaatsen omdat dit de leefomgeving en bewegingsvrijheid van alle fauna ernstig beperkt.

Het is belangrijk om het nut en de waarde van de inbreng van boeren in ons buitengebied actief uit te dragen. Zoveel mogelijk wordt de jeugd betrokken bij de natuur middels educatielessen. We gaan niet overal nieuwe natuur aanleggen, maar willen eerst de bestaande natuur goed onderhouden. Bermen, groenstroken in beheer van de gemeente worden op een natuurlijke wijze beheerd en inzaaien gebeurt met inheemse mengsels. Groenafval wordt niet gestookt in biogascentrales, maar dient ter verbetering van de bodem en voor een betere groei van planten. Vergroening door burgers wordt gestimuleerd. Onder andere Tegel eruit, boom erin wordt blijvend ondersteund en gepromoot, zo komen er meer bomen, planten en struiken. We willen het huidige cultuur- en coulisselandschap behouden waardoor toerisme nog meer tot bloei kan komen.

10 – Financiën

DorpEnPlattelandBeweging staat voor een evenwichtige en stabiele begroting met een dekkende meerjarenplanning. Gemeente Oude IJsselstreek voert een gezond en stabiel financieel beleid. Er wordt gestreefd naar voldoende reserves waardoor tegenvallers kunnen worden opgevangen. Schulden en leningen worden zoveel mogelijk afgebouwd en geld dat er niet is kan niet worden uitgegeven. Inkomsten en uitgaven zijn toegankelijk en inzichtelijk voor elke inwoner.

Op gebied van afvalbeleid vinden we het belangrijk om de kosten voor het ophalen van vuilnis neutraal te houden.

11 – Dienstbare overheid

Onze samenleving verandert in een hoog tempo; Wat vandaag beslist wordt, heeft verstrekkende gevolgen voor onze toekomst en voor de nog komende generaties. Daarom wil DorpEnPlattelandBeweging dat inwoners, maatschappelijke instellingen en professionals van het begin af aan betrokken worden bij het tot stand brengen van het beleid. We zoeken actief naar verbeteringen en nieuwe plannen voor onze gemeente, zijn betrokken bij het wonen, werken en de vrije tijd en gaan voor een eerlijke en open houding richting onze inwoners. We werken voor onze inwoners en willen dit het liefst samen doen door de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen laagdrempelig te betrekken bij onze politieke meningsvorming. Initiatieven worden serieus genomen en behandeld.

12 – Integriteit

DorpEnPlatelandBeweging gaat uit van integriteit, eerlijkheid en betrokkenheid van allen die bij het gemeentelijk bestuur en de gemeentelijke organisatie betrokken zijn. Dit is een onmisbare voorwaarde voor een goede relatie tussen inwoners en gemeente. Bedreigingen voor integriteit zoals cliëntelisme (een bestuurder of raadslid verleent diensten aan inwoners in ruil voor politiek mandaat) en ondermijning (het onder druk zetten of omkopen van politieke functionarissen en gemeentelijke medewerkers) dienen in onze gemeente geen kans te krijgen.

13 – Communicatie

De gemeente Oude IJsselstreek dient open en transparante te communiceren met haar inwoners, alle mogelijke middelen worden hiervoor ingezet. In de huidige digitale samenleving zijn er legio mogelijkheden om contact te zoeken met inwoners. Zowel burgers als overheid mogen van elkaar verwachten dat de juiste gegevens aan elkaar worden verstrekt.

Indien er plannen zijn in uw buurt, op uw grond of in uw wijk, vinden wij het belangrijk alle belanghebbenden tijdig hierover te informeren. Dit doen wij door u persoonlijk op de hoogte te stellen.

Van de overheid verwachten we dat zij correct en onbevooroordeeld en binnen de door haarzelf gestelde termijnen reageert. Inwoners moeten er zonder meer vanuit kunnen gaan dat hun gegevens in goede en veilige handen zijn, de bescherming van de privacy dient te voldoen aan de hoogste eisen. Dat geldt in het bijzonder voor zorg, jeugdzorg en jeugdbescherming, maar ook bij alle andere gegevens in de persoonlijke sfeer. Inwoners die onvoldoende digitaal onderlegd zijn worden blijvend op een andere manier geïnformeerd of ondersteund.